Når regnereglene du lærte på skolen gir feil svar. De fleste har fått matematikkoppgaver som denne: Det tok Ole 20 timer å Feilen oppstår når faktorene har såkalt tilfeldig variasjon eller måleusikkerhet, noe som jo er tilfelle i de fleste praktiske forhold. I vårt eksempel vil gravehastigheten til Ole variere med dagsform og 5 Praktiske eksempler. Dette kapitlet gir eksempler på undervisningsopplegg for barnetrinnet, ungdomstrinnet, Vg1 (1P/1P-Y og 1T) og Vg2 (2P). Kapitlet viser hvordan du som lærer kan arbeide med utvalgte kompetansemål innenfor hovedområdet tal og algebra på ulike trinn. Eksemplene legger vekt på helhet og  metodikk og rutiner for innhenting av tall, bruk av faktorer, kilder og regneregler. Vi har utført revisjonen i henhold til ISO 14064-3:2006 (Specification with under revisjonen av beregningen og handlingsplanen ikke fått kjennskap til noe forhold som tilsier at utslippsberegningen ikke er korrekt eller utført i henhold til 1.3 Potenser. 1.4 Regneregler for potenser . linje gjennom origo. To størrelser er proposjonale dersom forholdet mellom sammenhørende verdier konstant (lik proporsjonalitetskonstanten). . I to formlike figurer er forholdet mellom to sider i den ene figuren lik forholdet mellom de samsvarende sidene i den andre figuren. Forhold regneregler samlingen p˚a eksamen). • Det er lov ˚a skrive egne notater i formelsamlingen som dere kan ta med p˚a eksamen. Men: Ikke skriv av hele eksempler og hele oppgaver. (Dersom dette blir praktisert i stor grad m˚a vi revurdere denne ordningen i forhold til neste ˚ars studenter). En gratis PDF-versjon av formelsamlingen kan Helt grunnleggende matematikk. Basale regneregler. Der Ct er kontantstrøm i periode t og r er forventet avkastning. Den første av ligningene, Ligning 1, gir nåverdien for en endelig kontantstrøm; den andre, Ligning 2, gir nåverdien for en uendelig kontantstrøm. Merk at regnereglene som er brukt for å omforme summene kun gjelder ved konstant kontantstrøm og avkastning og 

renovasjon i oslo kommune - Amazon AWS. Forhold regneregler

Med god kunnskap om regneregler for brøk og røtter er dette hoderegning. Høyden i pyramiden kan beregnes på flere måter. Velger man hjørnekanten av pyramiden . forhold mellom to tall og som ett tall. Å se på divisjon av heltall som et selvstendig matematisk objekt er å se det som noe mer enn en divisjon- sprosess og  Relativfrekvensen til u, er forholdet mellom nu og n: EXCEL-simulering n nu. 6. Grunnbegrep, sannsynlighetsmodell. • Utfallsrommet med sannsynligheter tilordnet . bare hvis begivenhetene ikke kan inntreffe samtidig. Disjunkte mengder har ingen felles element. C. D φ. = ∩ D. C. 24. Regneregler med sannsynlighet. 1. Forhold regneregler utslipp i det norske utslippsregnskapet på omtrent 4 mill. tonn CO2. -. Dersom hogsten reduseres med 5 mill. m3 i forhold til hva som er forutsatt i referansebanen, blir. Norge blir godskrevet et opptak i skog på 10 mill. tonn CO2 (som tilsvarer utslippet fra norsk veitrafikk). Med slike regneregler vil Norge bli straffet for å ta ut  18. des 2017 Forhandlingen i EU om regnereglene for opptak og utslipp av klimagasser fra arealbruk og skog (LULUCF) er sluttført. Bondelaget mener utfallet er bedre enn forventet, men at den norske regjeringen må forberede seg på tøffe klimaforhandlinger med EU.

The black line shows total area burned anomalies over Canada for each five year period from 1920 to 1999 in units of 105 km2. The red line shows five year mean observed May–August temperature anomalies weighted by area burned, in K. The green line shows ensemble- mean five-year-mean May–August  Tittel. Elektroteknisk formelsamling. Språk. Språk: no. Hylleplassering. EL:NIKK 621.3 B. Eier. Tromsø maritime skole. Klassifikasjon. 621.3. Emne. Elektroteknikk · tekniske beregninger · formel. År. 2004. ISBN. 82-7345-411-8. Tilgjengelige. 0/0. Lånere på venteliste. 0 (0)  m polske damer søker norske mennesker Forhold regneregler formulere et realistisk og matematikkdidaktisk relevant mål for et forskningsprosjekt hvor egen utprøving av inquiryinspirert undervisning står sentralt, gjøre observasjoner som er relevante i forhold til målet, finne fram til relevant teori og anvende teorien i analyse av data, og drøfte analysen i forhold til målet med prosjektet 

Vi ser at forholdet er 1-1 på likningen, og da blir det også dannet 0,0158 mol kromat. Her er fremgangsmåten motsatt av hvordan vi fant frem til stoffmengden til ammoniumdikarbonat. Massen til Kromat: Stoffmengde: 0,0158 mol. Molar masse: n*Mm=m. 0,0158 mol* 152 g = 2,4 g. Det dannes 2,4 g karbonat når du brenner 4  tillegg hadde tilgjengelig statistikk om relevante forhold i saken, så ville sannsynlighetsteoriens regneregler gi bevisbedømmeren en eksakt og korrekt sannsynlighet som kunne sammenholdes med beviskravet. Oppfatningen er kort sagt at sannsynlighetsteoriens regneregler representerer den ideelt sett riktige tenkemåte  c match dating Forhold regneregler Regneregler og regnemåte: Utregning av promille følger i all hovedsak de samme regnereglene som ved utregning av prosent. Forskjellen er bare at man bruker 1000, fremfor 100. Regneregel: Del av tallet / Det hele tallet * 1000 = (x) ‰. For å finne promillen må du dividere delen av tallet med det hele tallet, og så gange  KapITTEL 5 FINaNSIERING aV VEKSTBEDRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83. Hvilke bedrifter har behov for ekstern finansiering? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. Om anvendelsen av ulike finansieringskilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. Mer om ulike finansieringskilder for vekstbedrifter .

I Nummer 9 fokuseres det på at elevene gjennom bruk av regnefortellinger skal arbeide seg frem til en samling av grunnleggende algebraiske regneregler som de forstår godt, og som gir en basis for å forstå all Distinksjonen mellom "funnet ut" og "funnet på" blir derfor helt sentral i forhold til god forståelse innen algebra. Nye regneregler for pensjon gir Kommune-Norge lettelser i milliardklassen neste år. I tillegg skal utgiftene bli kjent tidligere enn i dag. norsk mann fengslet i thailand Forhold regneregler utarbeide metode for lønnsomhet (kostnads-optimale nivå sett i forhold til krav om energiytelse) og. Europeisk samkjøring av nullenergibygg” straks, slik at man ikke nok en gang kommer bakpå i forhold til EU. Bellona har forstått . For primærenergiberegninger kreves dessuten klare regneregler der man benytter data  23. mar 2017 En side med de vanligste regnereglene for å beregne sannsynligheten av noe.

1. sep 2017 Begge uttrykk beskriver det samme forholdet mellom 2 og 3. sempler på dette forholdet for logaritmer med 2 og 10 som grunntall. ln(x). Den formelle definisjonen av en logaritme gjelder her også. ln(a) = c fordi ec = a. Regneregler. • Potens: logb(ax) = x logb(a). • Produkt:logb(a · c) = logb(a) + logb(c). Prosent er hundredeler, promille er tusendeler. Regnereglene for promille er helt tilsvarende de for prosent, med den forskjell at man bruker 1000-deler i stedet for 100-deler. Men det er flere menn enn kvinner som har endret holdning. Utvikle, bruke og diskutere metodar for overslagsrekning. Fortid - bakover i tid Eksempel  Forhold regneregler 5. mai 2006 Den øker 3 ganger så mye i forhold til fartsøkningen, så den er ikke linær. . Dette kan man lage enkle regneregler av når den nye farten er enkel å dele på den gamle, dvs feks når man får en dobling i fart, da blir: ny fart / gammel fart = 2, og bremselengden blir 2 * 2 * gammel bremselengde = 4 ganger den  17. okt 2012 Kompetansemål. Læreplan i matematikk for realfag - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering. utlede de grunnleggende regnereglene for logaritmer, og bruke dem og potensreglene til å forenkle uttrykk og løse likninger og ulikheter 

P1 kapittel 2 Tallregning - Matematikk - Undervisningsopplegg . Forhold regneregler

Vi høster 150 000 tonn pr år, og høstingen er vurdert som bærekraftig i forhold til taren sin evne til gjenvekst, men det er kanskje ikke gjort nok i forhold til vurdering av den økologiske effekten i selve trålsporene. Havforskningsinstituttet håper å I et klimaperspektiv er det viktig å finne gode regneregler. Alt karbon vi tar ut  Rapportering i forhold til finansområdet utarbeides i tråd med vedtak som egen rapport. Økonomirapporteringen fra av årsprognose basert på resultatet hittil i år og regneregler som er felles for hele kommunen. Avvik 2009ngir forventet regnskapsmessig avvik i forhold til budsjett 2009. + er her positivt og angir evt  elske mccain Forhold regneregler antall reps i forhold til maksløft. << < (3/4) > >>. Bamse Bjørn: Slutt med alle disse unyttige regnereglene og prøv heller et maksløft. Sjølv klarer eg ca 10 rep på 80% av maks andre klarer 4. SilverFox: Aldeles enig med Bamse Bjørn og Caepp. Det er utrolig stor forskjell i når det butter på reppene for den enkelte. Har en 

På videregående skal du lære veldig mye på kort tid i forhold til ungdomsskolen. Mange ting blir kun Hvis du har kontroll på feks parenteser, kvadratsetninger, regneregler for potenser, brøker og røtter, så det er mye lettere for deg å følge med når læreren din gjennomgår beviser på tavlen. Det kan være et tips å lese seg  Forhold regneregler 23. okt 2004 En av de viktigste lovene i astronomien er hvordan lysstyrken forandrer seg med avstanden. Med noen enkle regneregler kan man beregne avstanden til både stjerner og galakser. For mange vil det i praksis si bolighus og garasje. For at du selv skal kunne beregne gebyrer i forhold til planlagt byggesak, kan du bruke følgende forenklede regneregler for bruksareal: 1. Alt areal i hver etasje skal medregnes. Også trapper, ganger, boder og inner- vegger regnes med. Kun yttervegger skal trekkes fra. 2.

2 Forhold og prosent · 2.1 Forholdet mellom tall · 2.2 Prosentfaktor · 2.3 Prosentregning · 2.4 Prosentvis økning · 2.5 Prosentvis nedgang · 2.6 Prosentpoeng · 2.7 Merverdiavgift · Sammendrag  13. jul 2017 En sannsynlighet representerer eller uttrykker usikkerhet, trolighet eller variasjon, og følger regnereglene for sannsynlighet. med et endelig antall utfall som er like sannsynlige: Sannsynligheten for hendelsen A, P(A), er lik forholdet mellom antall utfall som resulterer i A og det totale antall utfall, det vil si:. andré sauvé humoriste date de naissance Forhold regneregler 3.3 Regneregler for logaritmer . En faktor. ( 2). x x + består av 2 faktorer. To faktorer atskilles fra hverandre med gangetegn: x y. Regneregler. Addisjon. Multiplikasjon. Kommutativ lov. a b b a. + = +. a b b a. ∙ = ∙ . Kjennetegnet til en geometrisk rekke er at forholdet mellom to påfølgende ledd er konstant. 3. 2. 1. 2. 1 n n a. Dern«st, ere vi ved vor Fornuft eller Forstand i Bes siddelse af visse dem s«regne Regler og Begreber, hvorved hine Anskuelser kunne berigtiges, oplyses, bes hvorvidt derimod de hoiere Begrebers oversandselige Gjenstande have nogen Realitet, hvors fra de udspringe, og i hvilket Forhold de staae til de sandselige 

der x og y er reelle tall og den imaginære enhet i har egenskapen at i*i=-1, men der man ellers har samme regneregler som tidligere. Da vil ikke Helt i begynnelsen skrev man gjerne sqrt(-1) i stedet for i, men dette er uheldig og jeg tror man sluttet med det da man fikk et litt mere bevisst forhold til komplekse tall. Såvidt jeg  I forhold til FNs klimapanels regneregler, skal det gjøres fradrag for årlig avvirket kvantum. I. Balsfjord veksler dette mellom 3000 og 11 000m3. Dersom vi setter 5 000m3 som et grovt gjennomsnitt, gir dette en årlig redusert carbonbinding på 8 000 tonn CO2. Det innebærer en netto binding på ca 95 000 tonn CO2. Forhold regneregler som helst andre reelle tall, og vi får tre nye regneregler for potenser. Definisjoner. Regneregler. Definisjonene og regnereglene er svært viktige og må læres! Definisjoner og regnereglene for potenser. Forfatter: Stein Aanensen, Olav .. En stor fordel med søylediagram er at de kan gi en oversikt over flere forhold samtidig  forhold 53 forholdslikning 53 forkorting 27–28 formel 61–62, 77 formelregning 61, 77 formlikhet 88–89 fortegnsregler 14 fortegnsskjema 321 frekvens 459, 464 . regneregler 120. – subtraksjon 113, 120. – vinkelen mellom 121 vektorparallellogram 112 vektorpil 111 verdimengde 264, 443 vertikal asymptote 413–414.

Problem: Finn høyden på kjeglen med størst volum som får plass inne i ei kule med radius R. Fasit: 5. Problem: En sylindrisk tett boks skal lages av en plate med areal A. Hva blir forholdet mellom høyde og boksens diameter når boksens volum er maksimalt? 6. Problem: Samme betingelse som forrige problem, men hva blir  5. sep 2017 med regneregler for LULUCF-sektoren må derfor Norge arbeide for et regelverk som legger forholdene til rette for økt uttak og bruk av biomasse fra skog innenfor bærekraftige rammer. Hvis en ikke lykkes med dette, bør Norge vurdere om en er tjent med en felles gjennomføring av klimaforpliktelsene med  dating uten registrering kontakt Forhold regneregler 14. mai 2013 nen). (Hint: Ikke prøv å regne ut logaritmene, men forkort ved å benytte regneregler for logaritmer.) Oppgave 2. Følgende tabell viser gjennomsnittlig antall festedager per år for studenter ved. HiØ sett i forhold til hvilken aldersgruppe studentene tilhører. Gjennomsnittlig antall festedager per år (y). 100. 90. 18, Stipulert forbruk i antall timer pr stillingskategori er et grovt anslag av forventet forbruk per år for evalueringsformål, og er ikke bindende i forhold til uttak. 19. 20, For å komme frem til timelønn er årslønn Regneregler/formler i prisskjemaet gjør at øvrige felt fylles ut automatisk. 24, NB! Leverandørens prosentpåslag skal 

28. jul 2009 Rasjonale tall, reelle tall og tallilntervall · Regningsarter · Å regne med negative tall · Addisjon og subtraksjon av brøker · Multiplikasjon og divisjon med brøker · Brudden brøk · Regnerekkefølge. Potenser. Potenser · Regneregler for potenser · Definisjoner og regnereglene for potenser - Oppsummering. Forhold regneregler 1. Byskikk. Krav om stedegen byromsanalyse. • Mal for byromsanalyse. • Fire eksempler. 2. Byromsformat. Bredde, bygghøyde og dagslys. • Gjennomsnitlig byromsformat. Regneregler. • Fem eksempler. 3. Byromskvalitet. .. Analysen skal begrenses til forhold som er beslutningsrelevante for hovedgrepet i plan- eller.

Du blir kanskje heller ikke overrasket over at samme regneregler gjelder for den naturlige logaritmen som den Briggske? Våre fire funksjoner , , , er nettopp funksjoner. Men vi bruker det også for å løse likninger. Dette kan vi gjøre siden vi for Klikk på den innerste midtdelen og beveg den i forhold til den ytterste faste delen. 26. jun 2015 bygningsdeler, totalt areal for glass/vindu/dører i forhold til bruksareal, lufttetthet og varmetap fra kuldebroer . tappevannsoppvarming er jevnt over året, med relativt lave effektbehov i forhold til rom- og "Regneregler for klimagassberegninger i Framtidens byer – Bygg og områder", versjon 26.02.2014. h gratis sms dating app Forhold regneregler Ecouter et télécharger gratuitement Potensregning en MP3, HQ - Vi har altså gjort om regnestykket til. (2) /begin{align*} 3+24 /end{align*}. Regnereglene (matematikkens gramatikk) sier at vi skal. Løse opp paranteser; Regne ut multiplikasjon og divisjons leddene; Løse addisjon og subtrasjons leddene. Vi kan derfor angripe et mattestykke hvor vi vil, så lenge vi følger regnereglene.

Tøffe sosiale forhold? • Atferdsproblemer? • Lærevansker? Repetisjon av grunnleggende regneregler. Parsjekk. • To og to elever . Fokus: regneregler. ➢ Fremmer muntlig aktivitet. Lenke – i par. • Lapper / ark som skal komme i en bestemt rekkefølge. • Sitt to og to ved siden av hverandre. • Fordel lappene ca. likt mellom  17. jan 2014 REGNEREGLER FOR KLIMAGASSBEREGNINGER I FUTURE BUILT – BYGG OG OMRÅDER. 2. Introduksjon. Dette notatet redegjør for regneregler og forutsetninger som skal benyttes opp ved sentral lokalsiering og ved kollektivknutepunkt i forhold til mer perifer lokalisering i et byområde. FutureBuilt  blodsukker app Forhold regneregler 26 Sep 2016 - 5 min - Uploaded by Eivind HillesundSpilleliste: ?list=PLUbPkO9LN70 Med utgangspunkt i figur 1 vil det være tre faser i forhold til matematiske sammenhenger: Fase 1: Matematisering. La oss si at Åse har Vygotskij uttrykker forholdet mellom algebra og aritmetikk slik: «Written language is to oral language what algebra is to Ved bruk av regnereglene for tallregning får en nye muligheter til 

 

Download Åsmund Børsum Chanel Videos

I to timer hver morgen, seks dager i uken, gikk vi gjennom regnereglene. Etter addisjon og subtraksjon, var multiplikasjon og divisjon En spansk dollar var verdt seks shilling, sa han, og begynte å forklare forholdet mellom pence, shilling, crowner, pund og guineaer. Det fantes både kobberog sølvmynter, sa han, men  10. okt 2013 Det er imidlertid ingen grunn til å tro at det å innføre regneregler som tar hensyn til mernytte vil gi resultater i en størrelsesorden som forandrer mine konklusjoner. Stort sett skapes mernytte der Det har vært litt vel mye Møllers tran i forhold til det som har vært faglig forsvarlig. I hvert fall i forhold til mitt fag.forhold. By Åsmund Børsum. Published: 3 months ago. Hva betyr forhold i matematikken , og hvordan finner du forholdet? Brøkregning 1 - regneregler. By Åsmund Børsum. Published: 1 year ago. Går gjennom regnereglene for brøk uten å forklare hvorfor. to små venner Forhold regneregler 10. nov 2013 Eller? Den nasjonale standarden for energiberegning «NS 3031» benytter bruksareal (BRA) som utgangspunkt for å beregne volum. BRA er definert etter regnereglene i «NS 3940.» Måleregler som helt sikkert er fornuftige i forhold til omsetning av bolig, eller til beregning av utnyttelsesgrad av en gitt tomt Samfunnet investerer hvert år store beløp i samferdselsinfrastruktur i form av veger og jernbane. Som grunnlag for å avgjøre hvilke investeringer som skal prioriteres, beregnes både samlede kostnader og tilsvarende samfunnsnytte. Oslo Economics illustrerer her, på oppdrag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter, en utvidet. Anonym poster: 2d9287c43f95b4930b9cc3102f4b07ee. Regneregler, min venn. Regneregler. Divisjon og multiplikasjon før addisjon og subtraksjon. Endret Juli 7, 2012 av Presis 2 + 7 = 37. Høres fornuftig ut. Selv om det ikke nødvendigvis alltid stemmer i et forhold, hvis alder er kun det man går ut i fra,.

En tallinje gir et bilde av tallenes plassering i forhold til hverandre. I mange tilfeller er det lurt å tegne opp en tallinje for å kunne si noe om "avstanden" Vi har regneregler for hvordan vi stiller opp et regnestykke og hvordan vi regner det ut. Når vi skal vise en utregning må vi sette opp regnestykkene under hverandre og ta  I matematikken er trigonometriske funksjoner funksjoner av en vinkel. De er viktige i studien av trekanter og modellering av periodiske fenomener, blant mange andre anvendelser. Trigonometriske funksjoner er vanligvis definert som forhold mellom to sider i en rettvinklet trekant der vinkelen inngår, og kan på samme måte  Forhold regneregler Fagplanen i matematikk er i hovedsak lagt opp etter en jul til jul modell hvor deler av det faglige innholdet er forskjøvet med et ½ år i forhold til ordinære læreplaner for beherske enkel bokstavregning uten parenteser innenfor de fire regningsartene; omdanne kjente regneregler til algebra; løse enkle lineære ligninger og Potensregler finnes innenfor potensregning. Potensregning er et eget emne innenfor matematikk og potensregler er regneregler på linje med addisjon, subs forklaringen nedenfor. Legg merke til at man kan gå begge veier i forhold til likhetstegnet. Alle er forklart fra venstre mot høyre, men de kan også gå andre veien. Regneregler for potenser. Vi kan regne med potenser. «math xmlns=¨ Vi ser at. «math xmlns=¨ Tilsvarende gjelder når vi dividerer potenser på hverandre: «math xmlns=¨ Vi ser at. «math xmlns=¨ Les mer ». Regneregler for 

Klassifiseringen skjer etter bestemte regneregler på tvers av kvalitetselementer og påvirkningstyper. Har du valgt flere vannlokaliteter vil disse bli Vannlokaliteter som opprettes i elv vil lett kunne mangle slik knytning dersom de ikke er nøyaktig plassert i forhold til elvenettverket. Du vil få advarsel dersom du forsøker å  Her tolker søker og nabo bestemmelsene ulikt. I grad av utnytting § 6-2 er det spesifisert hvordan gesimshøyde og mønehøyde skal regnes: § 6-2. Høyde. (1) Gesimshøyde er høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Hvor taket er forsynt med et takoppbygg eller parapet som stikker mer enn 0,3 m opp Matteformler. Matematikk 1P. 4,66666666666667. Formler til: Trekant Regneregler for positive og negative tall Legge sammen brøk Prosentfaktor Merverdiavgift Forhold Formlikhet Ligninger (…)  Forhold regneregler 1. nov 2017 Langvarige måleserier er også svært viktig i forhold til klima og naturmangfold. Den er Skognaturen er, etter oljesektoren, det viktigste tiltaksområdet i forhold til klimagasser, og skog er den landbaserte naturtypen med det største Hogstuttak og ulike regneregler gjør at netto binding defineres til ca 60% .Forhold. Forholdet mellom to tall finner vi ved å dividere tallene med hverandre. Forholdet mellom 5 og 25 er. 5 : 25 = 1. 5. = 1 : 5. Prosent. Prosent betyr hundredeler. 5%=. 5. 100 . Regneregler for likninger. Vi kan addere . Forsikring er en ordning som sikrer oss økonomisk mot uventede forhold som brann, tyveri  30. mar 2003 Hva er søkemotorer i forhold til portaler og kataloger? Denne programvaren har et sett med regneregler (algoritmer) som den måler nettsider opp mot. "On page"-kriterier kan være hvordan den enkelte nettsiden og nettstedet det ligger under er bygget opp i forhold til algoritmene til den søkemotoren du 

3. TALL OG ALGEBRA. 21 Tall 22 Regneregler 23 Regneregler 24 Rekker 25 Pascals trekanttall 25. 4. LOGARITMER 27 Regneregler for logaritmer Naturlige logaritmer Apollonius' sirkel er det geometriske stedet for de punktene der forholdet mellom avstandene til to faste H2 punkter er konstant. a 1 a2 = =k b1 b2 A. b2. Utføre arealregning i forhold til trekanter og regulære firkanter. Kjenne til historiske bakgrunner for enkelte matematikere og hvordan de har nådd sine resultater. Faglig innhold. Bruk av ulike metoder i hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning med de fire regningsartene. Repetisjon av regneregler, brøkregning og forhold til en trappeform, er det klart at vi må regne med å gjøre noen ekstra elementære radoperasjoner i forhold til en Gauss eliminasjon for å få dette til. Til gjengjeld er det enda enklere å løse et .. Det er en rekke regneregler for matriser, og vi skal ikke liste opp alle her. I utgangspunktet gjelder de fleste regneregler for  Forhold regneregler

4. sep 2017 Begge uttrykk beskriver det samme forholdet mellom 2 og 3. sempler på dette forholdet for logaritmer med 2 og 10 som grunntall. ln(x). Den formelle definisjonen av en logaritme gjelder her også. ln(a) = c fordi ec = a. Regneregler. • Potens: logb(ax) = x logb(a). • Produkt:logb(a · c) = logb(a) + logb(c). Takk for tilbakemelding! Denne oppsummeringen er ment å være til hjelp når man forbereder seg til eksamen – og tar for seg det viktigste i BED040 på en enkel måte. Avviksanalysen kan du se på før du kjøper dokumentet, og er ment som en annerledes tilnærming hvor det er tydeliggjort på en måte som for mange kan Denne veiledningen har til hensikt å sette rammer i forhold til klimagass- beregninger som skal gjennomføres av ekstern rådgiver eller entreprenør i. Statsbyggs byggeprosjekter Hjelpedokumenter/forutsetninger. Beregningene skal utføres i henhold til: • Regneregler for Futurebuilt/Fremtidens byer- prosjekter (17.01.2014). Forhold regneregler 4. jan 2017 Tidskonstant i RL-kretser 26.02.2016 INF 1411 37 R L RL-tidskonstanten er forholdet mellom induktansen og resistansen: Tidskonstanten angir Regneregler for multiplikasjon av ledd, pluss og minus, : (40 – j127,6) * (40 + j127,6) Dette kalles å gange med den «konjugerte» (40 – j127,6)  Denne formelsamlingen er skrevet for bruk i flere statistikkfag ved Høgskolen i Gjøvik. Den vil være tillatt brukt ved eksamener (hvis emnebeskrivelsen tillater det), og vil ogs˚a bli brukt som referanse i forelesninger, oppgaver og løsningsforslag. Den brukes (for tiden) sammen med læreboka Løvås: Statistikk for universiteter 

Radianer. Lad θ være en sentralvinkel i en sirkel med radius r og s være buelengden som vinkelen utspenner. Da er vinkelen θ i radianer gitt ved forholdet θ = s/r. Vi bruker (i dette kurset) alltid radianer som vinkelmål. Toke Meier Carlsen, TMA4100 28. mai 2014 OFs premievolum i 2014 er således redusert betydelig i forhold til 2013. Selskapets resultat før skatt erstatningskostnader. Driftskostnadene var høye i forhold til premienivået i første kvartal, og det .. for 2014 og 1,62 % for 2013. Regneregler og den beregningsmessige renten er fastsatt av Finanstilsynet. Forhold regneregler Komplekse tall: definisjon og regneregler Eugenia Malinnikova, NTNU, Institutt for matematiske fag 22. august 2011 Komplekse tall fra Wikipedia Et komplekst tall er tall på formen x + iy, Vi så tidligere at de greske matmatikerene kom til klarhet over at ikke alle forhold kunne beskrives som de vi kaller rasjonale tall dvs at.Man må kunne beregne hvilke tiltak som gir mest effekt i forhold til kutt av klimagassutslipp. Verktøyet/modellen setter planlegger og prosjekterende i stand til å gjøre gode valg av lokalisering i forhold til transportbehov, energiløsninger og materialer med tanke på å Regneregler klimagassberegninger bygg og områder. 10. aug 2005 Dette veiledningsheftet er skrevet for å gi en grunnleggende innføring i hvordan elever som bruker punktskrift kan arbeide med matematikk på PC. Heftet er først og fremst skrevet for lærere som underviser blinde elever i matematikk på 5. til 7. trinn. Det kan også være nyttig for lærere som har 

Redusere bedriftens rentetap pga. sen betaling av fakturaer med 50% i forhold til dagens situasjon. Redusere ressursbehovet ved fakturabehandling med 80% i forhold til dagens situasjon. Resultatmål: Innføre et felles Bruk enkle og forståelige regneregler og kriterier og dokumenter disse. Vær mildt pessimistisk. 15. des 2005 Norsk renholdsverks-forening har ved denne oversikt, gjengitt på tabellform i Word-format, tatt sikte på å gi en samlet oversikt over forhold som har med Renovasjon og forhold rundt avfall og forurensning er pr. 01.12.2005 i hovedsak relevante prinsipper og regneregler, men omhandler beskjedent.et forhold til hvor store de ulike brøkene er. Da får de et bedre bilde av størrelsene de jobber med, og kan vurdere om svaret er rimelig. Hvis de skal addere to . for de klarer ikke å forkorte. Som vi ser er denne fremgangsmåten også ganske teknisk, men man bruker allerede kjente regneregler med brøk for å finne svaret. norges største advokatfirmaer 2016 Forhold regneregler Klassifiseringen skjer etter bestemte regneregler på tvers av kvalitetselementer og påvirkningstyper. Har du valgt flere vannlokaliteter vil disse bli Vannlokaliteter som opprettes i elv vil lett kunne mangle slik knytning dersom de ikke er nøyaktig plassert i forhold til elvenettverket. Du vil få advarsel dersom du forsøker å Fagplanen i matematikk er i hovedsak lagt opp etter en jul til jul modell hvor deler av det faglige innholdet er forskjøvet med et ½ år i forhold til ordinære læreplaner for beherske enkel bokstavregning uten parenteser innenfor de fire regningsartene; omdanne kjente regneregler til algebra; løse enkle lineære ligninger og  En tallinje gir et bilde av tallenes plassering i forhold til hverandre. I mange tilfeller er det lurt å tegne opp en tallinje for å kunne si noe om "avstanden" Vi har regneregler for hvordan vi stiller opp et regnestykke og hvordan vi regner det ut. Når vi skal vise en utregning må vi sette opp regnestykkene under hverandre og ta 

Forholdet mellom lysstyrke og avstand - VitNytt

15. des 2005 Norsk renholdsverks-forening har ved denne oversikt, gjengitt på tabellform i Word-format, tatt sikte på å gi en samlet oversikt over forhold som har med Renovasjon og forhold rundt avfall og forurensning er pr. 01.12.2005 i hovedsak relevante prinsipper og regneregler, men omhandler beskjedent. 18. des 2017 Forhandlingen i EU om regnereglene for opptak og utslipp av klimagasser fra arealbruk og skog (LULUCF) er sluttført. Bondelaget mener utfallet er bedre enn forventet, men at den norske regjeringen må forberede seg på tøffe klimaforhandlinger med EU.antall reps i forhold til maksløft. << < (3/4) > >>. Bamse Bjørn: Slutt med alle disse unyttige regnereglene og prøv heller et maksløft. Sjølv klarer eg ca 10 rep på 80% av maks andre klarer 4. SilverFox: Aldeles enig med Bamse Bjørn og Caepp. Det er utrolig stor forskjell i når det butter på reppene for den enkelte. Har en  senior bowl date 2015 Forhold regneregler I matematikken er trigonometriske funksjoner funksjoner av en vinkel. De er viktige i studien av trekanter og modellering av periodiske fenomener, blant mange andre anvendelser. Trigonometriske funksjoner er vanligvis definert som forhold mellom to sider i en rettvinklet trekant der vinkelen inngår, og kan på samme måte The black line shows total area burned anomalies over Canada for each five year period from 1920 to 1999 in units of 105 km2. The red line shows five year mean observed May–August temperature anomalies weighted by area burned, in K. The green line shows ensemble- mean five-year-mean May–August  4. jan 2017 Tidskonstant i RL-kretser 26.02.2016 INF 1411 37 R L RL-tidskonstanten er forholdet mellom induktansen og resistansen: Tidskonstanten angir Regneregler for multiplikasjon av ledd, pluss og minus, : (40 – j127,6) * (40 + j127,6) Dette kalles å gange med den «konjugerte» (40 – j127,6) 

forhold. By Åsmund Børsum. Published: 3 months ago. Hva betyr forhold i matematikken , og hvordan finner du forholdet? Brøkregning 1 - regneregler. By Åsmund Børsum. Published: 1 year ago. Går gjennom regnereglene for brøk uten å forklare hvorfor. 23. mar 2017 En side med de vanligste regnereglene for å beregne sannsynligheten av noe.26. jun 2015 bygningsdeler, totalt areal for glass/vindu/dører i forhold til bruksareal, lufttetthet og varmetap fra kuldebroer . tappevannsoppvarming er jevnt over året, med relativt lave effektbehov i forhold til rom- og "Regneregler for klimagassberegninger i Framtidens byer – Bygg og områder", versjon 26.02.2014. Forhold regneregler Med god kunnskap om regneregler for brøk og røtter er dette hoderegning. Høyden i pyramiden kan beregnes på flere måter. Velger man hjørnekanten av pyramiden . forhold mellom to tall og som ett tall. Å se på divisjon av heltall som et selvstendig matematisk objekt er å se det som noe mer enn en divisjon- sprosess og Utføre arealregning i forhold til trekanter og regulære firkanter. Kjenne til historiske bakgrunner for enkelte matematikere og hvordan de har nådd sine resultater. Faglig innhold. Bruk av ulike metoder i hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning med de fire regningsartene. Repetisjon av regneregler, brøkregning og  4. sep 2017 Begge uttrykk beskriver det samme forholdet mellom 2 og 3. sempler på dette forholdet for logaritmer med 2 og 10 som grunntall. ln(x). Den formelle definisjonen av en logaritme gjelder her også. ln(a) = c fordi ec = a. Regneregler. • Potens: logb(ax) = x logb(a). • Produkt:logb(a · c) = logb(a) + logb(c).

antall reps i forhold til maksløft. << < (3/4) > >>. Bamse Bjørn: Slutt med alle disse unyttige regnereglene og prøv heller et maksløft. Sjølv klarer eg ca 10 rep på 80% av maks andre klarer 4. SilverFox: Aldeles enig med Bamse Bjørn og Caepp. Det er utrolig stor forskjell i når det butter på reppene for den enkelte. Har en  1.3 Potenser. 1.4 Regneregler for potenser . linje gjennom origo. To størrelser er proposjonale dersom forholdet mellom sammenhørende verdier konstant (lik proporsjonalitetskonstanten). . I to formlike figurer er forholdet mellom to sider i den ene figuren lik forholdet mellom de samsvarende sidene i den andre figuren.10. okt 2013 Det er imidlertid ingen grunn til å tro at det å innføre regneregler som tar hensyn til mernytte vil gi resultater i en størrelsesorden som forandrer mine konklusjoner. Stort sett skapes mernytte der Det har vært litt vel mye Møllers tran i forhold til det som har vært faglig forsvarlig. I hvert fall i forhold til mitt fag. Forhold regneregler Dern«st, ere vi ved vor Fornuft eller Forstand i Bes siddelse af visse dem s«regne Regler og Begreber, hvorved hine Anskuelser kunne berigtiges, oplyses, bes hvorvidt derimod de hoiere Begrebers oversandselige Gjenstande have nogen Realitet, hvors fra de udspringe, og i hvilket Forhold de staae til de sandselige Med utgangspunkt i figur 1 vil det være tre faser i forhold til matematiske sammenhenger: Fase 1: Matematisering. La oss si at Åse har Vygotskij uttrykker forholdet mellom algebra og aritmetikk slik: «Written language is to oral language what algebra is to Ved bruk av regnereglene for tallregning får en nye muligheter til  Med utgangspunkt i figur 1 vil det være tre faser i forhold til matematiske sammenhenger: Fase 1: Matematisering. La oss si at Åse har Vygotskij uttrykker forholdet mellom algebra og aritmetikk slik: «Written language is to oral language what algebra is to Ved bruk av regnereglene for tallregning får en nye muligheter til 

Videoen forklarer hvordan man skal regne ut oppgave 2, potenser fra matematikk 1T. Ecouter et télécharger gratuitement Potensregning en MP3, HQ -10. okt 2013 Det er imidlertid ingen grunn til å tro at det å innføre regneregler som tar hensyn til mernytte vil gi resultater i en størrelsesorden som forandrer mine konklusjoner. Stort sett skapes mernytte der Det har vært litt vel mye Møllers tran i forhold til det som har vært faglig forsvarlig. I hvert fall i forhold til mitt fag. be2 sarl Forhold regneregler 1. sep 2017 Begge uttrykk beskriver det samme forholdet mellom 2 og 3. sempler på dette forholdet for logaritmer med 2 og 10 som grunntall. ln(x). Den formelle definisjonen av en logaritme gjelder her også. ln(a) = c fordi ec = a. Regneregler. • Potens: logb(ax) = x logb(a). • Produkt:logb(a · c) = logb(a) + logb(c).Takk for tilbakemelding! Denne oppsummeringen er ment å være til hjelp når man forbereder seg til eksamen – og tar for seg det viktigste i BED040 på en enkel måte. Avviksanalysen kan du se på før du kjøper dokumentet, og er ment som en annerledes tilnærming hvor det er tydeliggjort på en måte som for mange kan  Nye regneregler for pensjon gir Kommune-Norge lettelser i milliardklassen neste år. I tillegg skal utgiftene bli kjent tidligere enn i dag.

Man må kunne beregne hvilke tiltak som gir mest effekt i forhold til kutt av klimagassutslipp. Verktøyet/modellen setter planlegger og prosjekterende i stand til å gjøre gode valg av lokalisering i forhold til transportbehov, energiløsninger og materialer med tanke på å Regneregler klimagassberegninger bygg og områder. 26. jun 2015 bygningsdeler, totalt areal for glass/vindu/dører i forhold til bruksareal, lufttetthet og varmetap fra kuldebroer . tappevannsoppvarming er jevnt over året, med relativt lave effektbehov i forhold til rom- og "Regneregler for klimagassberegninger i Framtidens byer – Bygg og områder", versjon 26.02.2014.utslipp i det norske utslippsregnskapet på omtrent 4 mill. tonn CO2. -. Dersom hogsten reduseres med 5 mill. m3 i forhold til hva som er forutsatt i referansebanen, blir. Norge blir godskrevet et opptak i skog på 10 mill. tonn CO2 (som tilsvarer utslippet fra norsk veitrafikk). Med slike regneregler vil Norge bli straffet for å ta ut  Forhold regneregler 18. des 2017 Forhandlingen i EU om regnereglene for opptak og utslipp av klimagasser fra arealbruk og skog (LULUCF) er sluttført. Bondelaget mener utfallet er bedre enn forventet, men at den norske regjeringen må forberede seg på tøffe klimaforhandlinger med EU.2 Forhold og prosent · 2.1 Forholdet mellom tall · 2.2 Prosentfaktor · 2.3 Prosentregning · 2.4 Prosentvis økning · 2.5 Prosentvis nedgang · 2.6 Prosentpoeng · 2.7 Merverdiavgift · Sammendrag  forhold 53 forholdslikning 53 forkorting 27–28 formel 61–62, 77 formelregning 61, 77 formlikhet 88–89 fortegnsregler 14 fortegnsskjema 321 frekvens 459, 464 . regneregler 120. – subtraksjon 113, 120. – vinkelen mellom 121 vektorparallellogram 112 vektorpil 111 verdimengde 264, 443 vertikal asymptote 413–414.

Veileder for Byromsanalyse - Bergen kommune

17. okt 2012 Kompetansemål. Læreplan i matematikk for realfag - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering. utlede de grunnleggende regnereglene for logaritmer, og bruke dem og potensreglene til å forenkle uttrykk og løse likninger og ulikheter  1. nov 2017 Langvarige måleserier er også svært viktig i forhold til klima og naturmangfold. Den er Skognaturen er, etter oljesektoren, det viktigste tiltaksområdet i forhold til klimagasser, og skog er den landbaserte naturtypen med det største Hogstuttak og ulike regneregler gjør at netto binding defineres til ca 60% .forhold til en trappeform, er det klart at vi må regne med å gjøre noen ekstra elementære radoperasjoner i forhold til en Gauss eliminasjon for å få dette til. Til gjengjeld er det enda enklere å løse et .. Det er en rekke regneregler for matriser, og vi skal ikke liste opp alle her. I utgangspunktet gjelder de fleste regneregler for  Forhold regneregler Man må kunne beregne hvilke tiltak som gir mest effekt i forhold til kutt av klimagassutslipp. Verktøyet/modellen setter planlegger og prosjekterende i stand til å gjøre gode valg av lokalisering i forhold til transportbehov, energiløsninger og materialer med tanke på å Regneregler klimagassberegninger bygg og områder.En tallinje gir et bilde av tallenes plassering i forhold til hverandre. I mange tilfeller er det lurt å tegne opp en tallinje for å kunne si noe om "avstanden" Vi har regneregler for hvordan vi stiller opp et regnestykke og hvordan vi regner det ut. Når vi skal vise en utregning må vi sette opp regnestykkene under hverandre og ta  Fagplanen i matematikk er i hovedsak lagt opp etter en jul til jul modell hvor deler av det faglige innholdet er forskjøvet med et ½ år i forhold til ordinære læreplaner for beherske enkel bokstavregning uten parenteser innenfor de fire regningsartene; omdanne kjente regneregler til algebra; løse enkle lineære ligninger og 

Anonym poster: 2d9287c43f95b4930b9cc3102f4b07ee. Regneregler, min venn. Regneregler. Divisjon og multiplikasjon før addisjon og subtraksjon. Endret Juli 7, 2012 av Presis 2 + 7 = 37. Høres fornuftig ut. Selv om det ikke nødvendigvis alltid stemmer i et forhold, hvis alder er kun det man går ut i fra,. Prosent er hundredeler, promille er tusendeler. Regnereglene for promille er helt tilsvarende de for prosent, med den forskjell at man bruker 1000-deler i stedet for 100-deler. Men det er flere menn enn kvinner som har endret holdning. Utvikle, bruke og diskutere metodar for overslagsrekning. Fortid - bakover i tid Eksempel Utføre arealregning i forhold til trekanter og regulære firkanter. Kjenne til historiske bakgrunner for enkelte matematikere og hvordan de har nådd sine resultater. Faglig innhold. Bruk av ulike metoder i hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning med de fire regningsartene. Repetisjon av regneregler, brøkregning og  kjæresten vil ikke ha samleie Forhold regneregler Ecouter et télécharger gratuitement Potensregning en MP3, HQ -Relativfrekvensen til u, er forholdet mellom nu og n: EXCEL-simulering n nu. 6. Grunnbegrep, sannsynlighetsmodell. • Utfallsrommet med sannsynligheter tilordnet . bare hvis begivenhetene ikke kan inntreffe samtidig. Disjunkte mengder har ingen felles element. C. D φ. = ∩ D. C. 24. Regneregler med sannsynlighet. 1. Helt grunnleggende matematikk. Basale regneregler.

På videregående skal du lære veldig mye på kort tid i forhold til ungdomsskolen. Mange ting blir kun Hvis du har kontroll på feks parenteser, kvadratsetninger, regneregler for potenser, brøker og røtter, så det er mye lettere for deg å følge med når læreren din gjennomgår beviser på tavlen. Det kan være et tips å lese seg  15. des 2005 Norsk renholdsverks-forening har ved denne oversikt, gjengitt på tabellform i Word-format, tatt sikte på å gi en samlet oversikt over forhold som har med Renovasjon og forhold rundt avfall og forurensning er pr. 01.12.2005 i hovedsak relevante prinsipper og regneregler, men omhandler beskjedent. Forhold regneregler 18, Stipulert forbruk i antall timer pr stillingskategori er et grovt anslag av forventet forbruk per år for evalueringsformål, og er ikke bindende i forhold til uttak. 19. 20, For å komme frem til timelønn er årslønn Regneregler/formler i prisskjemaet gjør at øvrige felt fylles ut automatisk. 24, NB! Leverandørens prosentpåslag skal 5. sep 2017 med regneregler for LULUCF-sektoren må derfor Norge arbeide for et regelverk som legger forholdene til rette for økt uttak og bruk av biomasse fra skog innenfor bærekraftige rammer. Hvis en ikke lykkes med dette, bør Norge vurdere om en er tjent med en felles gjennomføring av klimaforpliktelsene med  Du blir kanskje heller ikke overrasket over at samme regneregler gjelder for den naturlige logaritmen som den Briggske? Våre fire funksjoner , , , er nettopp funksjoner. Men vi bruker det også for å løse likninger. Dette kan vi gjøre siden vi for Klikk på den innerste midtdelen og beveg den i forhold til den ytterste faste delen.

Regneregler og regnemåte: Utregning av promille følger i all hovedsak de samme regnereglene som ved utregning av prosent. Forskjellen er bare at man bruker 1000, fremfor 100. Regneregel: Del av tallet / Det hele tallet * 1000 = (x) ‰. For å finne promillen må du dividere delen av tallet med det hele tallet, og så gange  17. okt 2012 Kompetansemål. Læreplan i matematikk for realfag - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering. utlede de grunnleggende regnereglene for logaritmer, og bruke dem og potensreglene til å forenkle uttrykk og løse likninger og ulikheter  Forhold regneregler 17. okt 2012 Kompetansemål. Læreplan i matematikk for realfag - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering. utlede de grunnleggende regnereglene for logaritmer, og bruke dem og potensreglene til å forenkle uttrykk og løse likninger og ulikheter 5. mai 2006 Den øker 3 ganger så mye i forhold til fartsøkningen, så den er ikke linær. . Dette kan man lage enkle regneregler av når den nye farten er enkel å dele på den gamle, dvs feks når man får en dobling i fart, da blir: ny fart / gammel fart = 2, og bremselengden blir 2 * 2 * gammel bremselengde = 4 ganger den  26. jun 2015 bygningsdeler, totalt areal for glass/vindu/dører i forhold til bruksareal, lufttetthet og varmetap fra kuldebroer . tappevannsoppvarming er jevnt over året, med relativt lave effektbehov i forhold til rom- og "Regneregler for klimagassberegninger i Framtidens byer – Bygg og områder", versjon 26.02.2014.

1. Byskikk. Krav om stedegen byromsanalyse. • Mal for byromsanalyse. • Fire eksempler. 2. Byromsformat. Bredde, bygghøyde og dagslys. • Gjennomsnitlig byromsformat. Regneregler. • Fem eksempler. 3. Byromskvalitet. .. Analysen skal begrenses til forhold som er beslutningsrelevante for hovedgrepet i plan- eller. Her tolker søker og nabo bestemmelsene ulikt. I grad av utnytting § 6-2 er det spesifisert hvordan gesimshøyde og mønehøyde skal regnes: § 6-2. Høyde. (1) Gesimshøyde er høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Hvor taket er forsynt med et takoppbygg eller parapet som stikker mer enn 0,3 m opp 18, Stipulert forbruk i antall timer pr stillingskategori er et grovt anslag av forventet forbruk per år for evalueringsformål, og er ikke bindende i forhold til uttak. 19. 20, For å komme frem til timelønn er årslønn Regneregler/formler i prisskjemaet gjør at øvrige felt fylles ut automatisk. 24, NB! Leverandørens prosentpåslag skal  Forhold regneregler Med utgangspunkt i figur 1 vil det være tre faser i forhold til matematiske sammenhenger: Fase 1: Matematisering. La oss si at Åse har Vygotskij uttrykker forholdet mellom algebra og aritmetikk slik: «Written language is to oral language what algebra is to Ved bruk av regnereglene for tallregning får en nye muligheter til 

4. sep 2017 Begge uttrykk beskriver det samme forholdet mellom 2 og 3. sempler på dette forholdet for logaritmer med 2 og 10 som grunntall. ln(x). Den formelle definisjonen av en logaritme gjelder her også. ln(a) = c fordi ec = a. Regneregler. • Potens: logb(ax) = x logb(a). • Produkt:logb(a · c) = logb(a) + logb(c). 1.3 Potenser. 1.4 Regneregler for potenser . linje gjennom origo. To størrelser er proposjonale dersom forholdet mellom sammenhørende verdier konstant (lik proporsjonalitetskonstanten). . I to formlike figurer er forholdet mellom to sider i den ene figuren lik forholdet mellom de samsvarende sidene i den andre figuren.Relativfrekvensen til u, er forholdet mellom nu og n: EXCEL-simulering n nu. 6. Grunnbegrep, sannsynlighetsmodell. • Utfallsrommet med sannsynligheter tilordnet . bare hvis begivenhetene ikke kan inntreffe samtidig. Disjunkte mengder har ingen felles element. C. D φ. = ∩ D. C. 24. Regneregler med sannsynlighet. 1. dating totally free Forhold regneregler som helst andre reelle tall, og vi får tre nye regneregler for potenser. Definisjoner. Regneregler. Definisjonene og regnereglene er svært viktige og må læres! Definisjoner og regnereglene for potenser. Forfatter: Stein Aanensen, Olav .. En stor fordel med søylediagram er at de kan gi en oversikt over flere forhold samtidig  Forhold. Forholdet mellom to tall finner vi ved å dividere tallene med hverandre. Forholdet mellom 5 og 25 er. 5 : 25 = 1. 5. = 1 : 5. Prosent. Prosent betyr hundredeler. 5%=. 5. 100 . Regneregler for likninger. Vi kan addere . Forsikring er en ordning som sikrer oss økonomisk mot uventede forhold som brann, tyveri